kraansvlak wisent

Natuurgebied Kraansvlak

Ligging van het Kraansvlak
Het Kraansvlak is een duingebied van 438 hectare groot dat ligt tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Het Kraansvlak ligt direct achter de boulevard tussen de twee badplaatsen. Het Kraansvlak ligt ingeklemd tussen Het Spoor, de boulevard (en het circuitpark Zandvoort) en de Zeeweg.

Toegang
Het gebied is in beheer bij PWN die het heeft ingedeeld in drie beheerzones met verschillende niveaus van toegankelijkheid.

  1. Het gebied dat grenst aan de bebouwde kom van Zandvoort en het Spoor (ook wel bekend als het Wurmenveld) is vrij toegankelijk. U hoeft er niet op de paden te blijven en honden zijn er toegestaan.
  2. Het gebied dat verder af ligt van de bebouwing en dat parallel loopt aan de Zeereep. Hier loopt het fiets/wandelpad dat Zandvoort via de duinen verbindt met Bloemendaal aan Zee. In dit gebied grazen paarden en runderen (Wisenten) die daarmee een bijdrage leveren aan de terugkeer van de oorspronkelijke flora en fauna. Naast het genoemde fietspad is deze zone is, buiten het broedseizoen, beperkt toegankelijk via een zg. voetspoor, een smal en kronkelend zandpad dat gemarkeerd is met gele paaltjes.
  3. Deze zone is het zogenaamde kern van het Kraansvlak. Het is een rustgebied voor de natuur en is zodoende niet toegankelijk voor bezoekers.
    Dit deel van het Kraansvlak heeft een van de rijkste flora’s van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er zijn uitgestrekte vlakten van de zeer kwetsbare duinroosvegetatie te vinden.
    Doordat het Kraansvlak een de rustigste duingebieden van onze kust is, is ook de fauna er goed ontwikkeld; zowel zoogdieren, amfibieën als vogels zijn er goed vertegenwoordigd.

Landschapselementen
In het Kraansvlak zijn op diverse plaatsen nog de sporen van voormalige bewoners terug te vinden. Veel van de voormalige aardappelveldjes en akkertjes zijn vanaf het fiets/wandelpad te zien.
Ook zijn er enkele paraboolduinen, die een hoefijzervorm hebben en waarvan de armen de overheersende windrichting aangeven. De hoge paraboolduinen worden van elkaar gescheiden door laaggelegen duinpannen. Geprobeerd wordt om deze stuifplekken weer te activeren, waardoor meer dynamiek en dus meer variatie aan planten- en diersoorten ontstaat. Zo ook in het Verlaten Veld, een oude duinvallei in het gebied. In 1998 werd voedselrijke grond afgegraven en bebossing gekapt waardoor het duin weer kan stuiven. Het duin beweegt nu langzaam in noordoostelijke richting.

Duinaveruit kennemerland
De Duinaveruit met zijn kenmerkende veelkoppige wortelstok

Planten en dieren
Oorsilene, duinaveruit en wondklaver behoren tot de meest kenmerkende planten in het gebied. Bij de vogels zijn de tapuit, de roodborsttapuit en het paapje de opvallende soorten. Van het grof wild komen de ree, het damhert en de vos voor. Nu het gebied weer natter wordt laat ook de duinhagedis zich op zomerse dagen weer zien.

Grazers
In het Kraansvlak lopen Wisenten (ook wel Europese Bizons genoemd). De soort was aan het begin van de twintigste eeuw uitgestorven, maar is bij wijze van wetenschappelijk experiment in het gebied uitgezet. De aanwezigheid van de wisenten zorgt ervoor dat het duin niet dicht kan groeien waardoor het duinlandschap open blijft.

Leave A Reply